9

04 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)

ข้อมูลบทบาทอำนาจหน้าที่

  1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
  2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและการบริหารงานตำรวจ
  4. ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
  5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
  6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
  7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
  8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สน. มอบหมาย
  9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
  10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ก.ต.ช. มอบหมาย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

วิธีการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ