9

023 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติ

1. การจัดเก็บทรัพย์สินของราชการและของบริจาค

  • จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์และของบริจาค
  • กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบสภาพใช้งานทรัพย์สินราชการ
  • ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
  • กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการ
  • แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่

2. การจัดเก็บของกลาง

3. รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและควบคุมรักษาความปลอดภัยของกลาง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

รายการทรัพย์สินสิ่งของหลวง