9

013 กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดทางอาญา

เงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567